Monday Class Schedule

5:30 am = Dance Mix
9:00 am = Zumba + Toning
4:30 pm = Zumba
5:30 pm = Zumba + Barre
6:30 pm = Zumba

Tuesday Class Schedule

5:30 am = Dance Mix
7:30am=Zumba
9:00 am = Zumba
4:30 pm = Zumba

5:30 pm = Zumba/Barre

6:30 pm = “Commando Babes” Boot Camp

 

Wednesday Class Schedule

5:30 am = Zumba/Barre
9:00 am = Zumba
4:30 pm = Zumba/Yoga
5:30 pm = No class
6:30 pm = Zumba

Thursday Class Schedule

7:30 am = Zumba/Barre
9:00 am = Zumba
4:30 pm = Zumba/Strength
5:30 pm = “Commando Babes” Boot Camp

6:30 pm = Zumba

7:30 pm = Yoga/Pilates

 

 

Friday Class Schedule

5:30 am= Zumba/Barre
9:00 am= Zumba
4:30 pm= Zumba/Barre

6:30 pm= Zumba

 

Saturday Class Schedule

7:30 am = Zumba/Strength
9:00am = Zumba
10:00 am = Zumba

Sunday Class Schedule

9:00 am = Zumba/Strength